Region Wallonne Vieux Region Wallonne Yearl Brabant-Wallon Vieux Brabant-Wallon Yearl Hainaut Vieux Hainaut Yearling Liége Vieux Liége Yearling Namur Vieux Namur Yearling
Bourges II   03/08
Region Wallonne Jeun Brabant-Wallon Jeun Hainaut Jeunes Liége Jeunes Namur Jeunes Luxembourg Vieux Luxembourg Yearl Luxembourg Jeunes